Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Leon Tarasewicz - Laureat XIX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie została wręczona XIX Nagroda im. Aleksandra Gieysztora. W tym roku Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda doceniła Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, w trakcie kolejnych edycji dorocznego festiwalu "Trialog" w Krynkach na Podlasiu.


Od lewej: Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu Citi Handlowy, Andrzej Rottermund Przewodniczący Kapituły Nagrody, Anda Rottenberg, która odebrała Nagrodę w imieniu Laureata XIX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora - Leona Tarasewicza.

"Współzarządzam instytucją finansową o wymiarze globalnym. Tworzą ją setki tysięcy ludzi - z różnych kręgów kulturowych, o różnych przekonaniach i różnym pochodzeniu. Wszystkie przenikające się i zależne od siebie. I właśnie w tej różnorodności od lat upatruję bogactwa mojej instytucji oraz źródła jej innowacyjności. Dlatego to świadome budowanie mostów stanowi dla mnie kwintesencję działań Pana Leona Tarasewicza." - powiedział Maciej Kropidłowski wręczając Nagrodę.
Przewodniczący Kapituły Nagrody, Prof. Andrzej Rottermund
 
Prof. Andrzej Waśko, odczytał List Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Anna Grześ, Sekretarz Fundacji Villa Sokrates


Anna Grześ, Sekretarz Fundacji Villa Sokrates odczytała list Leona Tarasewicza w którym zaznaczył: "Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować za to zaszczytne wyróżnienie. Niestety ze względów, na które nie mam wpływu, nie mogę być z Państwem w tej chwili osobiście.(.) Twórczość - oparta na korzeniach, odwołująca się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, do którego tak rzadko dziś wracamy w Polsce - jest ogromnym polem do eksploracji i refleksji. Stąd też pomysł na Trialog, czyli rozmowy, dyskusje, spektakle teatralne, wystawy i koncerty poświęcone białoruskiej tożsamości i kulturze. Wymyślił go Sokrat Janowicz, mój przyjaciel, wybitny białoruski pisarz, który mieszkał w przygranicznych Krynkach. Od jego śmierci w 2013 roku tę ideę kontynuuje Fundacja Villa Sokrates."Uroczystość uświetnił występ pianistki Aleksandry Świgut, która zagrała utwory Claude'a Debussy'ego oraz Julity Charytoniuk i Jagny Knittel, które śpiewają w zespole "Z lasu", wspólnie badają tradycje wokalne z Polesia.


O Laureacie
Leon Tarasewicz to jeden z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych, a także profesor sztuk plastycznych. Pełen inwencji, odkrywa coraz to nowe oblicza tak starej i, wydawałoby się, dobrze już rozpoznanej dyscypliny, jaką jest malarstwo. W Polsce Tarasewicz współpracuje z warszawską Galerią Foksal, poznańską Galerią Ego, a także lubelską Galerią Białą. Wielokrotnie brał również udział w zbiorowych prezentacjach sztuki polskiej za granicą, m.in. w Sao Paulo, Korei, Sztokholmie, Frankfurcie, Wenecji czy Rzymie. Z kolei w Akademii Sztuk Pięknych prowadzi Gościnną Pracownię Malarstwa. Od chwili debiutu jest wyrazistą postacią życia artystycznego, chociaż za główny punkt na mapie świata uznaje rodzinne białostockie Waliły. Podkreśla białoruskie korzenie, identyfikuje się z zamieszkującą tamte tereny mniejszością białoruską w Polsce. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie o sprawach tejże mniejszości. Sprzyja inicjatywom mającym na celu ożywienie białoruskiej kultury, m.in. współtworząc w podlaskich Krynkach festiwal "Trialog".

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Villa Sokrates, która kultywuje pamięć i propaguje twórczość zmarłego białoruskiego pisarza Sokratesa Janowicza. "Trialog" to kilkudniowe sympozjum twórców z różnych zakątków świata, poświęcone odnoszącym się szeroko do białoruskości tematom. Wydarzeniu przewodzi właśnie sam Leon Tarasewicz. Poprzez Trialog Białoruski Villa Sokrates kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez nieżyjącego publicystę i pisarza, dla którego Krynki były centrum wszechświata, a promowanie literatury i kultury białoruskiej - jedną z najważniejszych spraw. Przez wiele lat zwoływał do siebie tłumaczy i literaturoznawców z Polski i zagranicy. Podtrzymując działalność i wartości Sokratesa Janowicza, Leon Tarasewicz mówi o swojej pracy: Kultura, która rozwija się na tamtych terenach, granicy jakby nie uwzględnia. Tylko ciągłość kulturowa daje ciągłość istnienia. Dzięki takim wydarzeniom białoruska kultura zaczyna istnieć na mapie Europy, a wielokulturowe i wielowyznaniowe życie społeczne mieszkańców regionu nabiera mocy i znaczenia.Zdjęcia z gali