Ochrona dziedzictwa kulturowego
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Nagroda im. prof. A. Gieysztora - XI edycja

Laureatem XI edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora, przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, został prof. Andrzej Tomaszewski. Gala wręczenia Nagrody odbyła się 25 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Kapituła Nagrody im. prof. A. Gieysztora pod przewodnictwem prof. Andrzej Rottermunda, nagrodziła prof. Andrzeja Tomaszewskiego za jego wieloletnią pracę na polu ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, a szczególnie za osobiste zaangażowanie w organizację polsko-niemieckiej współpracy mającej na celu ochronę wspólnego dziedzictwa.

Andrzej Tomaszewski był profesorem zwyczajnym historii architektury i konserwacji zabytków. Przez wiele lat zajmował się badaniami w dziedzinie historii architektury sztuki średniowiecznej, historii kultury, teorii i historii ochrony dóbr kultury. Był m.in. generalnym konserwatorem zabytków Rzeczpospolitej Polskiej, Delegatem Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i w Komitecie Dziedzictwa Rady Europy. Prof. Andrzej Tomaszewski przewodniczył Radzie Ochrony Dziedzictwa Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy, był również prezesem Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury i współprzewodniczył Kręgowi Roboczemu Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Tegoroczny laureat Nagrody Gieysztora jest autorem ponad 230 publikacji wydanych w Polsce i zagranicą.

 

Gospodarzem uroczystości był Pan Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy.
 

Prof. Andrzej Tomaszewski (po prawej) otrzymał Nagrodę z rąk Pani Iwony Jaworskiej (po lewej), prezes Zarządu Fundacji Kronenberga. Po środku prof. Andrzej Rottermund - Przewodniczący Kapituły Nagrody.

Gospodarzem uroczystości był Witold Zieliński, wiceprezes Zarządu Citi Handlowy. Witając gości i przedstawiając laureata powiedział:
"Przyznawana już od jedenastu lat Nagroda, pomaga nam doceniać i promować tych, którzy podejmują się projektów i zadań wielce istotnych dla kulturowego bogactwa Polski. Cieszę się, że tegoroczna Nagroda została przyznana osobie, której wieloletnia praca i wysiłek odegrały tak znaczącą rolę w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego".

Laureat, w pięknym i poruszającym przemówieniu wspominał m.in. swojego "naukowego ojca i mistrza", prof. Aleksandra Gieysztora.

Uroczystość uświetnił zespół Varsovia Piano Trio, który wykonał utwory Roberta Schumanna oraz Fryderyka Chopina.

 

Laureat XI edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora - prof. Andrzej Tomaszewski


Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga od roku 2000. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Nagroda w wysokości 50 000 zł przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.