Fundacja
Fundacja Kronenberga
Statut
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§. 1

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją,
ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej Fundatorem,

reprezentowany przez Cezarego Stypułkowskiego - Prezesa Zarządu Banku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w dniu 14 grudnia 1995 roku
za numerem A 3731/95. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach
oraz postanowień niniejszego Statutu.

§. 2

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§. 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§. 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§. 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Finansów.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§. 6

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i edukacji, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, opieki socjalnej, dobroczynności, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji idei i edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji i organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu służącego organizacji działań o charakterze sportowym.

§. 7

Cele określone w par. 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

1) tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,

2) wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym finansowego wspierania wolontariatu pracowniczego, między innymi wolontariatu służącegoorganizacji działań o charakterze sportowym,

3) udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej,

4) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,

5) fundowanie, w imieniu Fundatora, corocznej nagrody za wybitne osiągnięcia
w zakresie myśli teoretycznej w dziedzinie ekonomii i finansów utworzonej w 1995 roku,

6) udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych fundacji i stowarzyszeń,

7) udzielanie wsparcia szczególnie wartościowym działaniom edukacyjnym
w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,

8) udzielanie wsparcia, w porozumieniu z Fundatorem, inicjatywom lokalnym
i regionalnym w zakresie celów określonych w § 6.

§. 8

1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia,
albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§. 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 500.000,00 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§. 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§.11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

1) darowizn Fundatora,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) subwencji osób prawnych,

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

6) odsetek bankowych oraz innych przychodów z zarządzania aktywami.

§. 12

W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV
Organy i organizacja Fundacji

§. 13

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji

3) Komisja Rewizyjna

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji, Komisji Rewizyjnej i Zarządu

RADA FUNDACJI

§. 14

1. W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą, wchodzi od 5 do 12 osób, w tym Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących, powołanych i odwoływanych przez Fundatora na okres 1 roku w pierwszej kadencji a na 2 lata w następnych.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

3. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych
w związku z tym udziałem.

§. 15

Do Rady należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,

2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,

5) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie swojej oceny Fundatorowi.

§. 16

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenie Rady jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni
o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w posiedzeniach osobiście, także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień.

§. 17

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego.

§. 18

1. Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały, zapadają zwykłą większością głosów,
a przy równej ich liczbie - decyduje głos przewodniczącego.

2. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.

§. 19

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

ZARZĄD FUNDACJI

§. 20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany
i odwoływany przez Fundatora.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

§. 21

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§. 22

1. Zarząd kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.

§. 23

Zarząd Fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania oraz preliminarz jej wydatków,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) sprawuje zarząd jej majątkiem,

5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

8) występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

§. 24

1. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów
i wydatków na przyszły rok.

2. Preliminarz, o którym mowa w ust. 1 staje się wiążący po zatwierdzeniu
przez Fundatora.

3. Zarząd składa corocznie sprawozdanie z działalności Ministrowi Finansów.

§. 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z pełnomocnikiem.

§. 26

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie członka Zarządu lub na żądanie Fundatora.

2. Fundator może żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

§. 27

1. Posiedzenie Zarządu jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni
o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz
w miesiącu.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych w obecności nie mniej
niż połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§. 28

Obsługa organizacyjna Zarządu należy do Biura Fundacji, którego strukturę i obowiązki określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§. 29

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Fundator.

KOMISJA REWIZYJNA

§. 30

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z 1 do 3 osób.

2. Komisja powoływana i odwoływana jest przez Fundatora na okres 1 roku w pierwszej kadencji, na 2 lata w następnych.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji w trakcie trwania kadencji następuje na skutek śmierci, złożenia rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.

4. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

5. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.
W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych
w związku z tym udziałem.

§. 31

1. Komisja kontroluje działalność organów Fundacji.

2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność, a w szczególności:

1) żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach,

2) żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

3. Komisja dokonuje oceny sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia Fundatorowi wnioski.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu

§. 32

Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady
i Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§. 33

Połączenie z inną Fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§. 34

1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Decyzja powinna zawierać określenie przeznaczenia na cele non profit majątku Fundacji po jej likwidacji.

2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

§. 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy.

 

 Plik PDF (157 kB)