Aktualności
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Krzysztof Kazimierz Pawłowski laureatem Nagrody im. prof. A. Gieysztora

Prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski, Wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) został laureatem VII edycji Nagrody im. prof. A. Gieysztora. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 9 lutego br. na Zamku Królewskim w Warszawie.


Tegoroczna Nagroda im. prof. A. Gieysztora została przyznana prof. Krzysztofowi Kazimierzowi Pawłowskiemu za szereg działań w zakresie rewaloryzacji zabytków polskich miast, w szczególności zaś za doprowadzenie do uznania odbudowy warszawskiego Starego Miasta za najwybitniejsze dzieło konserwatorskie okresu powojennego. To zaowocowało wpisaniem go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stworzoną w celu ochrony najcenniejszych na świecie zabytków kultury i obiektów przyrodniczych. Obecnie Polskę reprezentuje na liście UNESCO 12 obiektów i zespołów.

Profesor Krzysztof Kazimierz Pawłowski przyczynił się do wpisania na listę UNESCO również Starego Miasta w Krakowie, zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Białowieskiego Parku Narodowego. Zainicjował działania, które doprowadziły do wpisania na listę UNESCO Starego Miasta w Zamościu, średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia oraz Zamku Krzyżackiego w Malborku. Był on także inicjatorem stworzenia Funduszu Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy.

Prof. Pawłowski jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rewaloryzacji miast i zespołów zabytkowych oraz historii polskiej i europejskiej urbanistyki, zasłużonym w działalności naukowej i w ratowaniu dziedzictwa kultury w kraju i na arenie międzynarodowej. Przewodniczył międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który w latach 1998 - 1999 ustalił zasady zagospodarowania otoczenia dawnych obozów Auschwitz-Birkenau, a w 1997 roku stworzył koncepcję i doprowadził do powołania Stałej Konferencji Miast Zabytkowych Europy Środkowo - Wschodniej z sekretariatem w Zamościu. Prof. Pawłowski był również inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka do Dziedzictwa i Obowiązków wobec Niego, która stanowi aneks do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. W latach 1974-82 był zastępcą Generalnego Konserwatora Zabytków oraz dwukrotnie pełnił funkcję prezydenta Polskiego Narodowego Komitetu ICOMOS, którego jest obecnie wiceprezesem.

Doroczna Nagroda im. prof. A. Gieysztora została ustanowiona przez Fundację Kronenberga, by doceniać działania osób i instytucji w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Nagroda w wysokości 50 000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturalnego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturalnego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturalnego w Polsce.