O Banku

Aktualności

Aktualności

15 lutego 2019

Komunikat Związku Banków Polskich przygotowany w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.1

29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

I wariant
Wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy uzgodnionej 25 listopada 2018 r. między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie mogła uczestniczyć w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. - z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata.

II wariant - tzw. no deal / hard brexit ( „brexit bezumowny”, „twardy brexit”,)
Stosowany w konsekwencji decyzji podjętej przez brytyjski parlament w dniu 15 stycznia 2019 roku o odrzuceniu umowy z UE. Jeżeli do dnia 29 marca 2019 r. decyzja ta zostałaby utrzymana, oznaczać to będzie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od 30 marca 2019 r. godz. 00.000 czasu środkowoeuropejskiego tzw. „państwem trzecim”, niebędącym państwem członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne.

Bank, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjął stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na działalność Banku oraz sytuację Klientów.

Niezależnie od przeprowadzonych analiz należy mieć na uwadze fakt, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą zmiany gospodarcze, które są trudne do oszacowania w danym momencie np. wzrost zmienności cen instrumentów finansowych lub kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami - może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może mieć wpływ na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych określonych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii. Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r.2 , opracowaliśmy i na bieżąco monitorujemy plany awaryjne w tym obszarze.

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwości świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto też brać pod uwagę, że Wielka Brytania przestanie także być członkiem Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Jeśli więc nie zostanie podpisane żadne odrębne porozumienie regulujące tę kwestię, to może to doprowadzić do sytuacji, że polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET nie będą realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z Brexitem i jego potencjalne skutki, w tym ewentualne zmiany legislacyjne oraz działania zapobiegawcze podejmowane przez właściwe organy państwa

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100 000 EUR na zasadach określonych w tej Ustawie.1 Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych

powrót