O Banku

Aktualności

Aktualności

4 stycznia 2019

Wprowadzenie obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych i rola Banku w tym procesie

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w prawie podatkowym, w wyniku których do polskiego porządku prawnego wprowadzono obowiązek raportowania informacji o schematach podatkowych (tzw. MDR, czyli Mandatory Disclousure Rules). Regulacje te mają na celu umożliwienie dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o podmiotach oferujących i korzystających ze schematów podatkowych.

Zgodnie z nowymi wymogami banki oraz ich pracownicy zostali zobowiązani do podjęcia przewidzianych prawem działań o charakterze raportowym, w szczególności w sytuacji, w której w aktywności klientów dostrzegą działania spełniające jedną z tak zwanych cech rozpoznawczych schematu podatkowego zdefiniowanych w przepisach.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z wymogami nowych regulacji wdrożył procesy zmierzające do realizacji wspomnianych obowiązków. W związku z powyższym w razie spełnienia przesłanek ustawowych aktywizujących po stronie Banku obowiązki w zakresie MDR Bank może, zależnie od okoliczności - zwracać się do klientów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących traktowania transakcji jako schematu podatkowego, wskazać na istniejący w tym zakresie obowiązek raportowy po stronie klienta lub przekazać wymagane informacje organom podatkowym.

Ze względu na fakt, iż praktyka nowych regulacji nie jest w pełni ustalona, a publikację stosownych wyjaśnień Ministerstwo Finansów zapowiedziało na dalszy okres 2019 r., w razie wątpliwości dotyczących nowych wymogów najlepiej wyjaśniać je bezpośrednio poprzez udostępnione przez Ministerstwo Finansów dedykowane MDR ścieżki komunikacji. Pełniejsze informacje o kształcie i założeniach regulacji MDR dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/mdr/raportowanie-schematow-podatkowych-mdr

Jednocześnie Bank pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów samo wystąpienie u danego podmiotu schematu podatkowego nie powinno być postrzegane jako sytuacja niewłaściwa lub naganna.

powrót